Vaše objednávka

Fakturační údaje

Stračena Pub s.r.o.
Lužická 590/2
700 30 Ostrava – Výškovice
Česká Republika
IČ: 04964381
DIČ: CZ04964381
Společnost vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 65746

Obchodní podmínky pro prodej dárkových poukazů
Tyto obchodní podmínky jsou určeny pro prodej dárkových poukazů od společnosti
Stračena Pub s.r.o.
Lužická 590/2, 700 30 Ostrava – Výškovice, IČ: 04964381
Vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 65746
(dále jen „prodejce“)
prostřednictvím e-shopu umístěného na internetové adrese: https://voucher.stracenapub.cz.

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti poskytovatele služeb a objednavatele, popřípadě třetí osoby, jíž jsou služby poskytovány nebo v jejíž prospěch jsou objednány (dále jen „třetí osoba").

2. Služby jsou poskytovatelem nabízeny prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele, jenž je provozován na internetové adrese https://voucher.stracenapub.cz.

3. Veškeré smluvní vztahy mezi poskytovatelem služeb a objednavatelem, případně mezi poskytovatelem služeb a třetí osobou se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a těmito obchodními podmínkami. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se smluvní vztahy rovněž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

II. POUŽITÉ VÝRAZY

1. Objednavatel je osoba, která prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele činí objednávku služeb nabízených poskytovatelem.

2. Spotřebitelem je objednavatel nebo třetí osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání s poskytovatelem služeb uzavírá smlouvu nebo s ním jinak jedná.

3. Příjemcem je (i) přímo objednavatel nebo (ii) třetí osoba - tj. osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena a která s tímto vyslovila souhlas nebo jíž byla příjemcem postoupena práva a povinnosti ze smlouvy uzavřené mezi objednavatelem a poskytovatelem v souladu s těmito obchodními podmínkami – která je oprávněna na základě dárkového poukazu čerpat v něm uvedené plnění ze strany poskytovatele.

4. Dárkovým poukazem se rozumí dárkový certifikát, který opravňuje příjemce k přijetí plnění ze strany poskytovatele. Plněním jsou služby uvedené v závazném potvrzení objednávky poskytovatelem.

5. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami se rozumí souhlas vyjádřený v rámci objednávky činěné prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele. Uplatní-li nárok na plnění třetí osoba, platí, že s obchodními podmínkami vyjádřila svůj souhlas.

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Internetový obchod poskytovatele obsahuje přehled služeb nabízených poskytovatelem, a to včetně uvedení cen jednotlivého plnění. Ceny nabízeného plnění jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka služeb včetně jejich cen je platná po dobu zveřejnění v internetovém obchodu poskytovatele. Tato nabídka poskytovatele je nezávazná a poskytovatel není povinen ohledně nabízeného plnění kupní smlouvu, smlouvu o poskytnutí služeb či jakoukoli jinou smlouvu uzavřít.

2. Pro objednání služeb vyplní objednavatel objednávkový formulář v internetovém obchodu poskytovatele. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném plnění (např. hodnota dárkového poukazu, počet atd.), způsobu úhrady kupní ceny a dodací údaje (identifikace a kontaktní údaje objednavatele tzn. e-mailová adresa).

4. Před zasláním objednávky poskytovateli je objednavateli umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost objednavatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávka je odeslána po kliknutí na tlačítko „Zaplatit“ na internetové adrese zprostředkovatele online platební brány. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné a pravdivé. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky objednavateli její přijetí potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou objednavatelem v objednávce (dále jen „e-mailová adresa objednavatele“).

5. Poskytovatel je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (rozsah služeb, výše kupní ceny) požádat objednavatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřením smlouvy se rozumí okamžik doručení závazného potvrzení objednávky poskytovatelem služeb; objednávka objednavatele učiněná prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele je toliko návrhem na uzavření smlouvy. Odesláním objednávky objednavatel potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsahu porozuměl a bezvýhradně s nimi souhlasí.

7. Práva a povinnosti ze smlouvy vznikají mezi objednavatelem a poskytovatelem okamžikem uzavření smlouvy, tj. doručením závazného potvrzení objednávky. Je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, tato třetí osoba se stává oprávněnou okamžikem, kdy projeví svůj souhlas být smlouvou (včetně těchto obchodních podmínek) vázána - do tohoto okamžiku je k přijetí plnění ze strany poskytovatele oprávněn pouze objednavatel. Totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela.

8. Obsahem smlouvy jsou zejména následující práva a povinnosti objednavatele a/nebo příjemce a poskytovatele:

  • Příjemce je oprávněn požadovat po poskytovateli plnění uvedené na dárkovém poukazu a v závazném potvrzení objednávky poskytovatelem. Objednavatel je povinen uhradit kupní cenu v souladu se smlouvou. Příjemce je povinen dostavit se na vlastní náklady v dohodnutém termínu na místo poskytnutí služby a odevzdat poskytovateli dárkový poukaz. Objednavatel je povinen zajistit doprovod a dohled dospělé osoby v případě příjemců mladších 15 let. V případě osob mladších 18 let se vyžaduje souhlas zákonného zástupce, pokud není přítomen při poskytování služeb dle smlouvy. Poskytovatel je oprávněn požadovat po objednavateli zaplacení celé částky kupní ceny v souladu se smlouvou – do doby plné úhrady kupní ceny není poskytovatel povinen započít s plněním.
  • Poskytovatel je povinen příjemci po předložení dárkovému poukazu poskytnout řádně a včas plnění poté, co příjemce provedl rezervaci dle čl. VI. obchodních podmínek.
  • Další práva a povinnosti smluvních stran vyplývají z těchto obchodních podmínek, není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak.

9. Objednavatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily jinou smlouvu uzavřenou s poskytovatelem (včetně obchodních podmínek).

10. Objednavatel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé objednavateli či třetí osobě v důsledku použití těchto prostředků v souvislosti s uzavřením smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí objednavatel či třetí osoba ze svého. Objednavatel neodpovídá za jakékoli chyby při přenosu dat.

IV. KUPNÍ CENA, ZPŮSOB ÚHRADY KUPNÍ CENY

1. Ceny nabízeného plnění uvedené v internetovém obchodě poskytovatele jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty ve výši platné a účinné ke dni zobrazení nabídky (dále jen „kupní cena“).

2. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou kupní cena plnění uvedená v internetovém obchodě poskytovatele v den odeslání objednávky objednavatelem včetně veškerých případných nákladů.

3. Kupní cenu je objednavatel povinen uhradit poskytovateli bezhotovostně prostřednictvím online platební brány.

4. Kupní cena je splatná ihned, přičemž závazek objednavatele uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

5. Daňový doklad – vystaví poskytovatel objednavateli po uhrazení kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na e-mail objednavatele.

V. ČERPÁNÍ PLNĚNÍ

1. Platnost dárkového poukazu je 6 měsíců ode dne jeho převzetí objednavatelem či jinou osobou k tomu oprávněnou. V této lhůtě je příjemce povinen plnění vyčerpat.

2. Marným uplynutím této lhůty zaniká povinnost poskytovatele plnění dle smlouvy poskytnout.

3. dárkový poukaz opravňuje příjemce toliko k čerpání plnění na něm uvedeného; každý dárkový poukaz má svůj unikátní kód a lze jej využít pouze jednou. Dárkový poukaz není směnitelný za peníze ani za jiný dárkový poukaz.

4. Peníze za nevyčerpaný voucher se nevrací.

5. Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou objednavateli či příjemci v souvislosti s porušením povinností objednavatele či příjemce dle čl. V obchodních podmínek.

VI. REKLAMACE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Poskytovatel je povinen příjemci poskytnout nebo zajistit poskytnutí plnění v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito všeobecnými podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

2. Poskytovatel neodpovídá za vady dárkového poukazu, které byly způsobeny objednavatelem nebo neodbornou manipulací.

3. Nesplní-li poskytovatel svůj závazek ze smlouvy řádně a včas, je příjemce povinen vady poskytnutého plnění u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od poskytnutí plnění. Pokud plnění nebylo poskytnuto vůbec, je příjemce povinen reklamaci uplatnit nejpozději do 14 dní ode dne, kdy mělo být plnění poskytnuto.

4. Reklamaci je nutno uplatnit písemně nebo na e-mailem. Kontaktní údaje jsou uvedeny na webu poskytovatele.

5. V reklamaci je nutno vždy specifikovat dárkový poukaz a plnění, ke kterému opravňuje, identifikační údaje objednavatele a příjemce (liší-li se od objednavatele) a dále vady poskytnutého plnění. Nebude-li reklamace obsahovat veškeré náležitosti, poskytovatel příjemce bez odkladu vyzve k doplnění v dodatečné přiměřené lhůtě; nedoplní-li příjemce reklamaci v této lhůtě, bude reklamace zamítnuta.

6. Poskytovatel vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne jejího řádného uplatnění či doplnění dle předchozího odstavce.

7. Bude-li reklamace zamítnuta, vydá o tom poskytovatel příjemci písemný záznam s odůvodněním, a to buď na adresu bydliště či sídla příjemce uvedenou v reklamaci či na jeho e-mailovou adresu.

8. Bude-li reklamace shledána oprávněnou, má příjemce právo na odstranění vad plnění a není-li to možné, právo na a) přiměřenou slevu z kupní ceny, b) kompenzaci či c) odstoupení od smlouvy.

9. Jsou-li dány podmínky pro odstoupení z důvodů výlučně na straně poskytovatele, náleží příjemci právo na vrácení uhrazené kupní ceny.

10. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.

11. Objednavatel či příjemce má právo odstoupit od smlouvy v případech hrubého porušení povinností poskytovatele.

12. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) a e) občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze. V souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku nelze dále od smlouvy odstoupit v případech smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.

13. Bude-li s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele splněna smlouva o poskytování služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel právo od takové smlouvy odstoupit nemá.

14. Nejedná-li se o případy uvedené v odst. 9 a 10 tohoto článku či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit ve smyslu § 1837 občanského zákoníku, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření smlouvy – tj. ode dne doručení závazného potvrzení objednávky objednavateli.

15. Odstoupení od smlouvy musí být prokazatelně odesláno ve lhůtě dle odst. 11 tohoto článku, a to na adresu provozovny poskytovatele či na adresu elektronické pošty poskytovatele.

16. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Dárkový poukaz bude poskytovatelem zneplatněn, a není jej tedy třeba poskytovateli vracet. Poskytovatel vrátí spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky, které od něho přijal, stejným způsobem.

17. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodu hrubého porušení povinností příjemce. Při takovém odstoupení má poskytovatel nárok na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s plněním dle uzavřené smlouvy ve výši 50% kupní ceny.

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

1. Ochrana osobních údajů objednavatele, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Objednavatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: adresa elektronické pošty (dále jen „e-mail“).

3. Objednavatel souhlasí se zpracováním e-mailu poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z uzavřené smlouvy, pro účely vnitřních rozborů a analýz.

4. Objednavatel bere na vědomí, že je povinen své údaje (e-mail) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně.

5. Zpracováním osobních údajů objednavatele může poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Poskytnuté údaje objednavatele nebudou poskytovatelem bez předchozího souhlasu objednavatele předávány třetím osobám.

6. Poskytnuté údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Tyto poskytnuté údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Objednavatel potvrzuje, že poskytnuté údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí těchto údajů. Objednavatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k poskytovateli kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu kanceláře poskytovatele.

8. V případě, že by se objednavatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednavatele nebo v rozporu se zákonem, může požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Objednavatel je rovněž oprávněn požadovat opravu svých osobních údajů.

9. Požádá-li objednavatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je poskytovatel povinen mu tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace dle předchozí věty požadovat přiměřenou náhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Objednavatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících s plněním, zbožím, službami nebo závodem poskytovatele na e-mail objednavatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatele na e-mail objednavatele.

11. Osobní údaje objednavatele jsou odpovídajícím způsobem zabezpečeny proti zneužití a nejsou sdíleny s jinými subjekty vyjma zpracovatele.

12. Veškeré informace a materiály na internetových stránkách poskytovatele jsou výhradním duševním vlastnictvím poskytovatele nebo osob s ním spolupracujících. Tyto informace a materiály nesmějí být jakýmkoli způsobem použity bez souhlasu poskytovatele.

VIII. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1. Spotřebitel má ve smyslu § 14 o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou uzavřenou s poskytovatelem.

2. Návrh na zahájení řízení dle tohoto článku podává spotřebitel České obchodní inspekci. Tento návrh není zpoplatněn. Podrobnosti o podmínkách mimosoudního řešení naleznete na stránkách České obchodní inspekce.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud vztah vzniklý v souvislosti s objednávkou z internetového obchodu poskytovatele nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného či neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se původnímu neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení nemá vliv na platnost či účinnost ostatních ustanovení.

3. Změny a doplňky smlouvy je možné činit toliko písemnou formou se souhlasem obou smluvních stran.

4. V případě rozporu mezi smlouvou a těmito obchodními podmínkami má přednost ustanovení smluvní.

5. Fotografie v internetovém obchodu poskytovatele jsou, s výjimkou vyobrazení podoby dárkových poukazů, pouze ilustrační.

6. Poskytovatel má právo jednostranně měnit a doplňovat znění těchto všeobecných podmínek, přičemž práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy všeobecnými podmínkami platnými a účinnými v okamžiku vzniku smluvního vztahu či uskutečnění jiného právního jednání.

7. Tyto všeobecné podmínky jsou platné a účinné počínaje dnem 01.09.2023.